Gyakorolj keményen, harcolj könnyedén!

Kezdőoldal

MENŰ

Bujinkan

Bujinkan szabályzat

Fokozatok és jelölésük

Tenchijin Ryaku no Maki

Ninjutsu

Életrajzok

O Sensei

Soke

Shihan Dean Rostohar

Kilenc tradíció

Togakure Ryu

Gyokko Ryu

Shinden Fudo Ryu

Takagi Yoshin Ryu

Kukishinden Ryu

Koto Ryu

Gikan Ryu

Kumogakure Ryu

Gyokushin Ryu

Tenchijin Ryaku no Maki

A Menny, a Föld és az Ember stratégiájának könyve


Ezek a technikák magukba foglalják a Bujinkan Budo Taijutsu alapjait, a Kihon Kata-kat. A kata-k a kilenc ryu-ból lettek összeválogatva soke Hatsumi Masaaki által, hogy alapot, kiindulási pontot adjon mindenkinek (a tanulónak és a mesternek egyaránt).

Ten Ryaku no Maki - A Menny stratégiájának a könyve

Bujin shoku to seikatsu

Junan Taiso to Kokyuho
Ryutai Undo
Kokyuho
Shinkokyu San'aun


Taihenjutsu
Kaiten
Shiho Tenchi Tobi
Zenpo Ukemi Gata to Ryusui
Zenpo Ukemi
Yoko Nagare
Tare Nagare
Koho Ukemi


Shinken Gata Taihenjutsu

Taihenjutsu Mutodori Gata
Hira no Kamae
Ichimonji no Kamae
Jumonji no Kamae


Ukemi no jutsu to Ankoku toshijutsu

Kamae to sono kata
Fudoza
Ryuhyo
Ryuhyo Fusetsu
Shizen
Hoi (Hoko)
Doko
Jumonji
Hicho
Ichimonji
Ihen
Hira
Kosei


Shoten no jutsu

Uke Nagashi
Jodan
Gedan


Hiken Juroppo
Shikakuken
Shukiken
Fudoken
Kitenken
Shishinken
Shitanken
Gyokakuken
Sanshitanken
Shishtanken
Shuken
Shanshitanken
Shakoken
Shitoken
Shikanken
Shikanken henka
Koppoken
Happaken
Taiken
Sokuyakuken
Sokkiken
Sokugyakuken
Kiken


Sanshin no Kata
Chi no Kata
Sui no Kata
Ka no Kata
Fu no Kata
Ku no Kata


Kihon Happo

Koshi Dai - Ippo - Dai - Sanpo
Ichimonji no Kata
Hicho no Kata
Jumonji no Kata


Torite Gata Dai Ippo - Dai Goho
Omote Gyaku Dori
Ura Gyaku Dori
Hon Gyaku Dori
Musha Dori
Ganseki Nage


Kyusho to Kiai

Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho Meisho


Chi Ryaku no Maki - A Föld stratégiájának a könyve

Keri
Sokuyakuken
Sokuyakuken Ten no Keri
Sokugyakuken Ten no Keri
Omote Sokugyakuken
Omote Sokugyakuken Ten
Sokuyaku Suiteiken
Sokuyaku Tenken
Sokuho Geri
Naname Koho Tenchijin Geri
Koken
Koho Geri
Kagi Koho Geri


Kumite

Sokki Hentenken

Keri ni Taisuru Uke Kata
Keri Kudaki
Taihen
Tsure Yuki
Kyoto (Takagi Yoshin ryu)
Ashi Dori


Keri no Tai Dori

Ken no Tsukai Kata, Inashi Gata
Henkaken Itami Uchi Tsukami Dori Itami Osae / Itami Dori Kogeri Henka

Ken Nagashi - Tedama Dori

Aite to Kumu Koko Kogamae

Tehodoki
Ryote Hodoki
Oyo Goroshi - Ko Goroshi
Take Ori
Omote Take Ori
Ura Take Ori
Omote - Ura Oni Kudaki
Muso Dori
O gyaku to Henka


Shime Waza
Gyaku Jime
Hon Jime
Mimi Jime
Sankaku Jime
Itami Jime
Ryo Ude Jime
Do Jime - Kubi Jime
Katate Dori Kubi Jime
Kubi Ura Jime
Sei On Jime
O gyaku Jime
Koroshi Jime
Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura
Ana Otoshi


Nage
Harai - Koshi & Harai - Otoshi
Gyaku Nage
Taki Otoshi
Gyaku Taki Otoshi
Kubi Dori Taki Otoshi
Osoto Nage to Hiki Otoshi
Uchi Mata & Uchi Gake
Hane Age
Itami Ken Nage
Kimon Nage
Kiri Nage
Amado Nage


Nage ni Taisuku Waza
Okyo
Zu Dori
Shomen Dori
Atto
Tohi
Metsubushi
Fuki
Ransetsu to Soto
Sutemi Nage - Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi
Kuki Nage


Jin Ryaku no Maki - Az Ember stratégiájának a könyve

Kumi Uchi

Ashirau Ippo - Yonho
Musan
Rakurai
Chikusei
Fudo
Koku
Konpi
Hito
Kappi
Gyaku Ryu
Kata Maki
Koyoku
Renyo
Shiho Dori
Kasasagi
Ko
Gyakkov Ko - Gyaku Otoshi
Josei Goshin jutsu
Roto
Hane Kujiki
Ryoyoku
Shinsen


Ichi Tai Tasu

Shinken Shiraha Dome to Shira Dori

Muto Dori Kata
Sekiryoku
Koryo
Chingan
Hisaku
Fumo
Bakko
Muko Dori
Shika Ashi
Shuriki
Akuken
Gokuraku
Fudo


Shiraha Dome

Shiraha Dori

Toteki jutsu
Tsubute & Kurumi
Ishi Nage
Senban Nage
Metsubushi
Ita Shuriken (Hira Shuriken)


Kakushi Buki
Shuko
Tekko
Ashiko
Nekote, Tsunoybi
Te no Naka
Doku Kokeshi


Shiden Gokui

Seishin

Kettlebell

ACELFULLANK

GLOCK

PENTANET

Minden jog fenntartva! Bebők László 2003-2008 | Hivatalos webszolgáltatónk a Netalfa Kft.